Đảm bảo an toàn thực phẩm: Tiêu chuẩn mới hiệu quả ra sao?

24

Một yêu cầu quan trọng của ISO 22000 (một trong những Tiêu chuẩn quốc tế nổi tiếng nhất thế giới về an toàn chuỗi thực phẩm) là những chương trình tiên quyết (PRPs). Đây là những điều kiện và hoạt động cơ bản cần thiết trong tổ chức và trong toàn bộ chuỗi thực phẩm để duy trì an toàn thực phẩm. Danh mục ISO có một loạt các quy định kỹ thuật (TS) dành riêng để duy trì các chương trình tiên quyết, hỗ trợ kiểm soát các nguy cơ an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.

Gần đây nhất được công bố là ISO/TS 22002-5, Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 5: Vận chuyển và bảo quản, trong đó nêu ra các yêu cầu đối PRP để vận chuyển và bảo quản trong chuỗi thực phẩm.

Aly Rappange – Nhà cung cấp của nhóm làm việc đã phát triển các quy định kỹ thuật cho biết, ISO/TS 22002-5 sẽ giúp những người liên quan đến vận chuyển thực phẩm để bảo vệ thực phẩm, nguyên liệu, nguyên liệu thô và bao bì mà họ phải mua, để đảm bảo hàng hóa đến đĩa ăn của chúng ta an toàn. Tiêu chuẩn giúp cung cấp một cách tiếp cận hài hòa hơn đối với an toàn thực phẩm dọc theo chuỗi thực phẩm, dễ kiểm soát và kiểm toán hơn, dẫn đến giảm nguy cơ nhiễm bẩn hoặc hư hỏng.

ISO/TS 22002-5 là một trong sáu loạt thông số kỹ thuật cho PRP về an toàn thực phẩm nhằm giúp người dùng đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000.

Bộ tiêu chuẩn này bao gồm: ISO / TS 22002-1, Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 1: Sản xuất thực phẩm; ISO/TS 22002-2, Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 2: Phục vụ; ISO/TS 22002-3, Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 3: Nuôi trồng; ISO/TS 22002-4, Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 4: Sản xuất bao bì thực phẩm; ISO/TS 22002-6, Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 6: Sản xuất thức ăn và thức ăn chăn nuôi; ISO/TS 22002-5 được phát triển bởi nhóm làm việc WG 10, Vận chuyển và bảo quản, hoạt động theo ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, tiểu ban SC 17, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Ban thư ký của tiểu ban này được tổ chức bởi Tiêu chuẩn Đan Mạch (DS), thành viên ISO của Đan Mạch.