Dự án Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc ở TP HCM được xử lý thế nào?

12

Theo đó, Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc do Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc (viết tắt là Công ty Vĩnh Lộc) làm chủ đầu tư.

Qua thanh tra nhận thấy, về pháp lý dự án và chuyển đổi chủ đầu tư: Đồ án quy hoạch chung Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc được phê duyệt từ năm 1997, đến nay đã hơn 23 năm và đã 3 lần đổi chủ đầu tư nhưng dự án triển khai rất chậm do có nhiều vướng mắc kéo dài, phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP trong chuyển đổi chủ đầu tư và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của các bên.

Ngoài ra, còn do trình tự, thủ tục pháp lý và quá trình thay đổi pháp nhân mới, việc điều chỉnh chủ trương liên quan tỉ lệ góp vốn bị kéo dài vì có sự chỉ đạo chưa thống nhất về điều chỉnh tỉ lệ vốn nhà nước chi phối từ phía TP, các ý kiến khác nhau về tỉ lệ góp vốn giữa các bên có liên quan.

Cạnh đó, còn do có nhiều thay đổi giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới theo qui định hiện hành có nhiều thay đổi cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho phù họp.

Song song đó, Công ty Vĩnh Lộc chưa có quyết định công nhận chủ đầu tư, do đó không nộp hồ sơ sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai và các pháp luật liên quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường…

Dự án Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc ở TP HCM được xử lý thế nào?

Dự án Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc (TP HCM) kéo dài hơn 23 năm

Đến nay, dự án vẫn chưa được lập quy hoạch chi tiết, tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch 1/2000 chậm, chưa chọn đơn vị tư vấn. Thiếu sót này thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh.

Việc quản lý đất đai tại dự án và việc xử lý vi phạm: Công tác quản lý đất đai và kiểm tra xử lý về hoạt động xây dựng tại khu đất dự án trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Bình Chánh còn nhiều hạn chế, thiếu sót, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm.

UBND xã Vĩnh Lộc B chưa quản lý phần đất 11,060 ha mà nhà nước đã bồi thường, có kiểm tra, xử lý các công trình lấn, chiếm đất đai, xây dựng tại phần đất thuộc dự án nhưng còn chậm, thiếu cương quyết dẫn đến công trình vi phạm sau khi đã xừ lý vẫn tiếp tục tái phạm, một số công trình vi phạm còn tồn tại.

Thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của UBND 3 xã Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A và Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, các tập thể, cá nhân được giao thực hiện quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện…

Về kiến nghị của Công ty Vĩnh Lộc được tiếp tục thực hiện dự án: Công ty Vĩnh Lộc là đơn vị được thành lập bởi Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Công ty C&T để thực hiện dự án Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, nhưng đến nay Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn chưa hoàn tất các thủ tục để Công ty Vĩnh Lộc là chủ đầu tư thực hiện dự án.

Khi được giao làm chủ đầu tư dự án, Thanh tra TP nhận thấy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn không đủ tiềm lực để thực hiện dự án. Qua làm việc Thanh tra TP, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cũng xác định không tiếp tục thực hiện dự án. Do đó, việc Công ty Vĩnh Lộc kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án là không có cơ sở xem xét…

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được chủ tịch UND TP kết luận chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết định số 353 của UBND TP vì chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục, trường họp phải thu hồi thì đồng thời tham mưu UBND TP thu hồi đất của Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành quyết định số 353 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục như đã nêu tại phần Kết luận thanh tra. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án trình UBND TP. Tham mưu UBND TP lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa.

Giao UBND huyện Bình Chánh: Khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo qui định hiện hành. Kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai…

Theo Người lao động